Saskia HeijkantsPrivacy Statement

Saskia Heijkants Bewegingsanalist Privacyverklaring, versie 1.2, aangemaakt 23 november 2023

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze Wet heeft een organisatie die met (bijzondere) persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de (bijzondere) persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De identiteit van de verantwoordelijke
Saskia Heijkants-Ossevoort

Gegevens contactpersoon
Indien je vragen hebt neem dan contact op via 06-22 67 69 84 of info@saskiaheijkants.nl

Welke persoonsgegevens worden er vastgelegd, met welk doel?
Binnen de gezondheidszorg is het wettelijk verplicht om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Saskia Heijkants Bewegingsanalist werkt volgens deze norm.

Er zijn 2 categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, namelijk persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens (BSN, naam, geboortedatum, geslacht, e-mail, telefoonnummer en NAW-gegevens) worden vastgelegd, zodat er een patiëntenkaart aangemaakt kan worden. Zo kun je als klant worden geïdentificeerd. Het e-mailadres wordt, met toestemming, gebruikt om een afspraakbevestiging en facturen toe te sturen. Via een online intake formulier wordt de eerste hulpvraag geregistreerd en toegevoegd aan het EPD (elektronisch patiënten dossier). Deze gegevens worden verwerkt op het moment dat je online contact opneemt. De bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd in ons EPD-systeem, volgens de KNGF-richtlijn dossiervorming 2019.

Saskia Heijkants Bewegingsanalist houdt zichzelf aan de WGBO. Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Ook minderjarigen hebben patiëntenrechten en deze staan in deze wet uitgebreid beschreven. De patiëntenrechten van minderjarigen zijn gecategoriseerd op leeftijd. Voor minderjarigen tot 12 jaar hebben ouders of voogd(en) recht op inzage in het medisch dossier. Bij jongeren van 12 tot 16 hebben de ouders of voogd(en) alleen recht op inzage van het dossier, indien de jongere hier toestemming voor verleent. Deze toestemming wordt geregistreerd in het patiëntendossier. Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen. Voor ouders of voogd(en) om inzage te krijgen in het dossier is toestemming vereist van de jongere.

Via de website worden er door Google Analytics cookies verzameld. De gegevens worden anoniem verwerkt en worden gebruikt om een inzicht te krijgen over de gebruikersinteracties op website.

Gebruik je onze wifi? Dan is de desbetreffende provider verplicht om gegevens van iedere sessie op te slaan. De gegevens bevatten waar en hoelang een apparaat online is geweest, maar deze worden anoniem verwerkt. Tevens kan de provider niet inzien waarop het betreffende apparaat heeft gezocht.

Aan wie persoonsgegevens worden verstrekt en met welk doel
Indien je toestemming geeft worden de gegevens verstrekt aan:
* degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoer van de behandeling;
* anderen, indien:

  • je expliciet toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Indien je toestemming geeft worden uw gegevens verstrekt voor:
* fysiotherapeutische zorgverlening;
* voor doelmatig beheer en beleid en
* ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, klanttevredenheidsonderzoek en voorlichting.

Op welke wijze gegevens worden beveiligd
De gegevens worden verwerkt in een webapplicatie. De verbinding ervan wordt verzorgd door een beveiligde SSL verbinding. De gegevens die over internet worden uitgewisseld worden hierbij altijd versleuteld verstuurd.

Ingeschakelde verwerkers en daarmee gemaakte afspraken (ook inzake datalekken)
Saskia Heijkants Bewegingsanalist heeft de verplichting vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van de persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Rechten betrokkene met betrekking tot (intrekken van) toestemming, inzage, correctie, verwijdering en bezwaar
Je hebt de volgende rechten:
* Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
* Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
* Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
* Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
* Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het dossier.
* Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.
* Het recht om ten allen tijde eerder gegeven toestemming in trekken of alsnog toestemming te geven.
Wil je gebruik maken van deze rechten, dan kun je dit mondeling of per mail kenbaar maken. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier
Als je een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat de nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van je (medische) geschiedenis. Medische geschiedenis staat in het patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je het dossier overdraagt aan de nieuwe fysiotherapeut, dit gebeurt het liefste binnen een maand na aanmelding.
Het dossier wordt persoonlijk, aangetekend of versleuteld verstuurd. Je hebt altijd het recht op inzage en een kopie.

Bewaartermijn
In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de WGBO. Hierin is bepaald dat medische dossiers minimaal 20 jaar bewaard moeten blijven.

Verklaring geen gegevens buiten EU
Hierbij verklaart Saskia Heijkants Bewegingsanalist geen (bijzondere) persoonsgegevens te verstrekken aan derden buiten de Europese Unie. Behalve indien er sprake is van een medische noodzaak én op verzoek van de desbetreffende betrokkene.

Klachten
Heb je een klacht over het gebruik van de persoonsgegevens? Neem dan telefonisch of per mail contact op.